Wybierz język

polski

Zamknij

cmentarz: Powązki, Warszawa
fotografia: Jacek Michiej
Regulamin serwisu pamietam.pl
Chyliczki, 2019-03-01
 • 1. Postanowienia ogólne
  • 1.1. Serwis internetowy działający pod adresem pamietam.pl, zwany dalej Serwisem , prowadzony jest przez Erkwadrat Sp. z o.o. z siedzibą w Chyliczkach 05-510 przy ulicy Letniej 16, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000757317, NIP: 1231416623, REGON: 381808020. Właścicielem wszelkich praw, w tym praw autorskich, do Serwisu jest Erkwadrat Sp. z o.o.
  • 1.2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem wyposażenia urządzenia teleinformatycznego, które stosuje Użytkownik, w dostęp do sieci internetowej oraz w przeglądarkę internetową. Za spełnienie warunków technicznych po stronie Użytkownika i wyposażenie, umożliwiające korzystanie z Serwisu, odpowiada wyłącznie Użytkownik na koszt własny.
  • 1.3. Niniejszy regulamin wraz z Polityką Prywatności, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności zamawiania Usług na odległość za pośrednictwem Serwisu, zasady wykonywania tych Usług, prawa i obowiązki stron zamówienia na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w Art. 8 USTAWY z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami. Użytkownik odwiedzający Serwis zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed skorzystaniem zarówno z Usług płatnych jak i bezpłatnych, a dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza akceptację bez zastrzeżeń wszelkich postanowień Regulaminu.
  • 1.4. Treść Regulaminu i treść Polityki Prywatności zawierającej także opis stosowania przez Serwisu plików cookies, dostępne są z poziomu stopki na stronach Serwisu i mogą zostać pobrane przez Użytkownika w formacie pliku PDF.
 • 2. Definicje
  • 2.1. Administrator - Erkwadrat Sp. z o.o. z siedzibą w Chyliczkach 05-510 przy ulicy Letniej 16, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000757317, NIP: 1231416623, REGON: 381808020,
  • 2.2. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która może złożyć w Serwisie zamówienie na odległość na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
  • 2.3. Użytkownik zarejestrowany - Użytkownik, który założył Konto w Serwisie.
  • 2.4. Użytkownik zalogowany - Użytkownik, który podczas sesji w Serwisie zalogował się na posiadane Konto.
  • 2.5. Konto - to zbiór danych przechowywanych w Serwisie, dotyczących Użytkownika i jego aktywności, dla którego Konto to zostało założone.
  • 2.6. Usługa - udostępnienie Użytkownikowi możliwości zamieszczania ustrukturyzowanych Treści na stronach i w bazach Serwisu oraz wykonywanie na rzecz Użytkownika zamówionych przez niego świadczeń składających się z wybranych produktów i czynności. Usługi mogą być płatne lub bezpłatne, o czym Użytkownik będzie poinformowany przed zamówieniem bądź skorzystaniem z Usługi.
  • 2.7. Dzień roboczy - wszystkie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce;
  • 2.8. Koszyk - miejsce w Serwisie przeznaczone do gromadzenia informacji o zamawianych Usługach, umieszczonych w Koszyku podczas jednej sesji w Serwisie, przed ich finalnym zamówieniem.
  • 2.9. Treści - przekaz w dowolnej postaci, zamieszczany przez Użytkownika na stronach i w bazach Serwisu, w miejscach i na zasadach przewidzianych przez Serwis.
  • 2.10. Wizerunki - szczególny rodzaj Treści obejmujący fotografie: osób zmarłych, ceremonii pogrzebowych, grobów i cmentarzy, zamieszczane przez Użytkowników na stronach i w bazach Serwisu.
  • 2.11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z póź. zm.);
  • 2.12. Ustawa o prawach konsumenta - z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827);
  • 2.13. Księga Wpisów - funkcjonalność Serwisu umożliwiająca Użytkownikom wprowadzanie i publikowanie na stronach Serwisu osobistych przekazów dotyczących osób zmarłych, w formie i na zasadach udostępnianych przez Serwis.
  • 2.14. Strony - Użytkownik i Serwis rozumiani łącznie.
 • 3. Profile działania Serwisu - działalność Serwisu skupia się na czterech głównych nurtach: Opieka nad miejscami spoczynku, Baza polskich cmentarzy, Sławni, którzy odeszli oraz Nekrologi.
  • 3.1. W ramach Opieki nad miejscami spoczynku, Użytkownik może zamówić w Serwisie jedną z następujących Usług: zapalenie znicza na grobie, wykonanie dokumentacji zdjęciowej grobu, złożenie kwiatów na grobie, sprzątanie grobu, zamówienie kwiatów na pogrzeb, uzyskanie informacji o opłacie za grób, wniesienie opłaty za grób. Wszystkie powyższe Usługi odbywają się na wskazanym przez Użytkownika cmentarzu, a w przypadku zamówienia kwiatów na pogrzeb, w miejscu i czasie ceremonii pogrzebowej, o ile na podstawie danych od Użytkownika, miejsce to zostało wskazane i potwierdzone.
  • 3.2. Serwis udostępnia Użytkownikom ustrukturyzowany zakres i postać procesu składania zamówień i umożliwia ich przyjmowanie, o ile wypełnią wymagania formalne stawiane przez Serwis. W trakcie składania zamówienia można je formułować wyłącznie w zakresie i na zasadach udostępnianych przez Serwis.
  • 3.3. W przypadku Usługi zapalenia znicza na grobie, Serwis proponuje wybór znicza z pięciu prezentowanych kategorii: mały, większy, średni, duży i specjalny. Poszczególne kategorie dostępnych zniczy określone są przy pomocy przykładowych wizerunków i stowarzyszonych z nimi opisów. Ze względu na różnorodność oferty w różnych lokalizacjach cmentarzy, wybór kategorii zamawianego znicza oznacza wyrób zbliżony do prezentowanej kategorii i z zakresu cenowego przewidzianego przez Serwis dla tego typu asortymentu. Realizacja zamówionej Usługi z wykorzystaniem produktu nie odzwierciedlającego dokładnie przekazu prezentowanego na stronach Serwisu nie może być podstawą reklamacji Użytkownika. Wykonawca zamówienia dobiera samodzielnie kolorystykę i konkretny model znicza z dostępnego asortymentu, dopasowanego cenowo do poziomu danej kategorii.
  • 3.4. W zakresie Usługi wykonania dokumentacji zdjęciowej grobu, Serwis zobowiązuje się do dostarczenia Użytkownikowi trzech fotografii miejsca spoczynku, wykonanych w porze dziennej. Fotografie przedstawiać będą trzy różne perspektywy grobu: pierwsza to grób z najbliższym jego otoczeniem, druga to wizerunek samego grobu, trzecia to zbliżenie tablicy nagrobkowej z identyfikacją pochowanych. Fotografie wyposażone będą w znacznik GPS, umożliwiający wskazania dokładnej pozycji fotografowanego grobu.
  • 3.5. W przypadku Usługi złożenia kwiatów na grobie wybór odbywa się z dwóch oferowanych poziomów budżetowych: Kwiaty małe zestaw tańszy i Kwiaty duże zestaw droższy. Każdy z poziomów budżetowych prezentuje dostępne kategorie kwiatów, które mogą być kwiatami doniczkowymi, kwiatami ciętymi, kwiatami sztucznymi, stroikiem z kwiatów świeżych i stroikiem z kwiatów sztucznych. W ramach kategorii można wybrać jeden z dostępnych i prezentowanych gatunków kwiatów lub powierzyć ten wybór wykonawcy zamówienia, przyjmując i akceptując jego decyzję jako wiążącą Strony. Wybranie gatunku kwiatu udostępnia do wyboru tonację kolorystyczną kwiatów. Wybranie konkretnego z prezentowanych egzemplarzy opatrzonego krótkim opisem lub powierzenie tego wyboru wykonawcy zamówienia, przyjmując i akceptując jego decyzję jako wiążącą Strony, wyczerpuje kryteria wyboru kwiatów w ramach tej Usługi. Złożenie kwiatów na grobie zgodnie z nazwaną i wybraną przez Użytkownika kategorią, gatunkiem i kolorystyką, wyczerpuje zobowiązanie Serwisu w zakresie produktu składającego się na Usługę. Elementy graficzne prezentowane przed Serwis podczas składania zamówienia, mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą stanowić dokładnej referencji dla zrealizowanego zamówienia.
  • 3.6. W ramach sprzątania grobu Serwis udostępnia trzy znormalizowane kategorie Usługi:
   • 3.6.1. Pierwsza kategoria to uprzątnięcie grobu pojeynczego lub podwójnego, które polega na usunięciu wypalonych zniczy, uschniętych lub zwiędłych kwiatów oraz innych ozdób cmentarnych uznanych za zniszczone lub przeterminowane, zamieceniu grobu miękką szczotką, uprzątnięcie jego bezpośredniego otoczenia z zanieczyszczeń takich jak liście, gałązki i inne zbędne przedmioty oraz odśnieżenie.
   • 3.6.2. Druga kategoria to sprzątanie gruntowne grobu pojedynczego lub podwójnego, które oprócz czynności składających się na uprzątnięcie zawiera także staranne oczyszczenie i umycie trwałych elementów grobu oraz o ile jest to wskazane i możliwe, zastosowanie preparatu konserwującego, właściwego dla materiału z którego wykonany jest nagrobek. Jeżeli grób składa się z części wypełnionych ziemią lub posiada na stałym wyposażeniu donice z ziemią, w skład tej kategorii sprzątania wchodzi także pielenie, koszenie trawy, grabienie.
   • 3.6.3. Trzecia kategoria realizowana jest w odniesieniu do grobowców i polega na sprzątaniu kompletnym, które oprócz czynności składających się na uprzątnięcie grobu obejmuje staranne oczyszczenie i umycie zadaszenia i zewnętrznych ścian grobowca, a także pozostałych jego trwałych elementów zewnętrznych oraz o ile jest to wskazane i możliwe, zastosowanie preparatu konserwującego, właściwego dla materiału z którego wykonany jest grobowiec.
   • 3.6.4. Zakres czynności w ramach sprzątania grobu lub grobowca uzależniony jest od warunków atmosferycznych. W temperaturze poniżej +2 stopni Celsjusza, nie gwarantuje się wykonywania mycia i konserwacji oraz prac ziemnych,
   • 3.6.5. Zakres Usługi nie obejmuje usuwania trwałych zabrudzeń oraz uszkodzeń grobu,
  • 3.7. Zamówienie kwiatów na pogrzeb wiąże się z wyborem w dwóch kategoriach, po pierwsze rodzaj kompozycji, czyli wieniec bądź wiązanka i po drugie wariant budżetowy, czyli kompozycja mała, średnia bądź duża. Dla wybranego zestawu kategorii, dalszemu wyborowi podlega typ kompozycji, czyli składająca się z jednego lub dwóch gatunków kwiatów oraz gatunek i kolorystyka kwiatów. W przypadku problemów z decyzją w zakresie gatunku i kolorystyki kwiatów, wybór można powierzyć wykonawcy zamówienia, przyjmując i akceptując jego decyzję jako wiążącą Strony. Dla skompletowania zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika imienia i nazwiska osoby zmarłej oraz daty i godziny ceremonii pogrzebowej. Kwiaty zostaną dostarczone na miejsce ceremonii, tuż przed jej rozpoczęciem, jeśli miejsce to zostało podane przez Użytkownika podczas składania zmówienia. Jeśli miejsce ceremonii nie zostało podane przez Użytkownika, wykonawca zmówienia podejmie próbę jego ustalenia, a w przypadku gdy próba ta nie zakończy się powodzeniem, kwiaty zostaną dostarczone bezpośrednio na grób, niezwłocznie po zakończeniu ceremonii. Zamówienie kwiatów na pogrzeb powinno odbyć się z wyprzedzeniem przed datą ceremonii pogrzebowej. Elementy graficzne w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, prezentowane przez Serwis podczas składania zamówienia, mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą stanowić dokładnej referencji dla zrealizowanego zamówienia. Ze względu na różnorodność oferty w różnych lokalizacjach cmentarzy, wybór zamawianej kompozycji oznacza wyrób zbliżony wyglądem do prezentowanego i opisanego na stronach Serwisu i z zakresu cenowego przewidzianego przez Serwis dla tego typu asortymentu. Realizacja zamówionej Usługi z wykorzystaniem produktu nie odzwierciedlającego dokładnie wizerunku prezentowanego graficznie na stronach Serwisu nie może być podstawą reklamacji Użytkownika.
  • 3.8. Szarfa - to Usługa zintegrowana z Usługą Kwiaty na pogrzeb i polega na dołączeniu do wiązanki lub wieńca ozdobnej wstęgi z naniesionym napisem skomponowanym przez Użytkownika i składającym się maksymalnie ze 100 znaków. Tekst do umieszczenia na szarfie, poddany zostanie moderacji przez Serwis przed rozpoczęciem realizacji Usługi. Brak akceptacji treści napisu na szarfę, skutkuje brakiem możliwości realizacji całego zamówienia, z którym szarfa jest zintegrowana i upoważnia Serwis do jednostronnego odstąpienia od realizacja tego zamówienia z odpowiednim rozliczeniem kwoty dotychczas zapłaconej przez Użytkownika w związku z tym zamówieniem.
  • 3.9. Dedykacja - do Usługi zapalenia znicza i złożenia kwiatów istnieje możliwość zamówienia dedykacji jako Usługi zintegrowanej, która jest osobistym przekazem Użytkownika składającym się z tekstu do 100 znaków. Dedykacja zostanie umieszczona w ozdobnej zawieszce i dołączona do zmówionego znicza lub kwiatów składanych na grobie. Zamieszczenie dedykacji traktowane jest jako czynność odrębna i dodatkowo płatna. Tekst dedykacji przed rozpoczęciem realizacji Usługi poddany zostanie moderacji przez Serwis. Brak akceptacji przez Serwis treści dedykacji, skutkuje brakiem możliwości realizacji całego zamówienia, z którym dedykacja jest zintegrowana i upoważnia Serwis do jednostronnego odstąpienia od realizacja tego zamówienia z odpowiednim rozliczeniem kwoty dotychczas zapłaconej przez Użytkownika w związku z tym zamówieniem.
  • 3.10. Dla Usług Znicz na grób, Zdjęcie grobu, Sprzątanie grobu, Kwiaty na grób, Sprawdź status opłaty grobu, Opłać grób, w trakcie składania zamówienia i dla prawidłowej realizacji Usługi, Użytkownik ma obowiązek podać informacje o pochowanym, które umożliwią odnalezienie grobu, na którym lub w związku z którym ma być wykonana Usługa. Oczekuje się, że pochowany zostanie zidentyfikowany nazwiskiem, imieniem, datą urodzenia i datą śmierci, gdzie nazwisko i imię są obowiązkowe do podania. Na cmentarzach objętych cyfrową ewidencją pochowanych, serwis automatycznie odnajdzie grób pochowanego wyświetlając wszystkie lokalizacje spełniające podane przez Użytkownika kryteria wyszukiwania. Z listy zaprezentowanych przez serwis lokalizacji należy wybrać osobę, dla której lub w związku z którą następuje zamówienie Usługi. Jeżeli na liście zaprezentowanych przez serwis pochowanych nie ma szukanej przez Użytkownika osoby oznacza to, że na tym cmentarzu nie ma takiego pochowanego lub nie można zamówić dla niego Usługi w sposób zautomatyzowany. W takich wątpliwych sytuacjach należy skontaktować się z operatorem Serwisu, na wskazany adres poczty elektronicznej kontakt@pamietam.pl Dla cmentarzy nieobjętych cyfrową ewidencją pochowanych, należy określić lokalizację grobu, o ile lokalizacja jest Użytkownikowi znana, lub zamówić dodatkowo płatną Usługę wyszukania konkretnego grobu na danym cmentarzu. Jeśli lokalizacja grobu jest znana, można określić ją na jeden z czterech sposobów: podanie numeracji grobu zgodnie z konwencją numerowania grobów na danym cmentarzu, załączenie zdjęcia grobu ze znacznikiem GPS, wskazanie grobu na zaprezentowanej przez Serwis cyfrowej mapie cmentarza, opis słowny jak dotrzeć do grobu. Na podstawie tak określonych przez Użytkownika informacji i na jego odpowiedzialność w zakresie podanej lokalizacji grobu lub na podstawie dodatkowego zlecenia wyszukania grobu na konkretnym cmentarzu, Serwis przystąpi do realizacji zamówionych Usług.
  • 3.11. Zlecenie wyszukania grobu opiera się wyłącznie na danych przekazanych przez Użytkownika i polega na bezpośredniej komunikacji wykonawcy z zarządem cmentarza w celu ustalenia lokalizacji poszukiwanego grobu. Jeżeli czynności podjęte przez wykonawcę doprowadzą w rezultacie do pozyskania jednoznacznej lokalizacji grobu, usługa zamówiona w oparciu o tą lokalizację zostanie wykonana, a potwierdzenie wykonania Usługi przekazane Użytkownikowi zawierać będzie także zidentyfikowaną lokalizację grobu, prezentowaną w konwencji stosowanej na danym cmentarzu. Jeśli dla danych pochowanego przekazanych przez Użytkownika, na wskazanym cmentarzu występować będzie więcej niż jedna lokalizacja grobu, Użytkownik otrzyma od Serwisu emailową wiadomość o tej sytuacji z prośbą o wskazanie wśród wyszukanych właściwego pochowanego. Takie wskazanie jest warunkiem koniecznym podjęcia przez Serwis realizacji Usługi, dla której wyszukanie było zlecone, a termin jej realizacji rozpocznie swój bieg po odpowiedzi Użytkownika z powyższym wskazaniem. Usługę wyszukania uznaje się także za wykonaną, jeżeli z dokumentacji cmentarnej dostępnej dla Serwisu, wynikać będzie, że poszukiwany pochowany nie spoczywa na wskazanym cmentarzu. W takim przypadku Użytkownik otrzyma stosowną informację email wraz z przedstawionym przez Serwis rozliczeniem Usługi, która z powodu negatywnego wyszukania nie mogła dojść do skutku.
  • 3.12. Usługa Sprawdź status opłaty grobu polega na bezpośrednim kontakcie wykonawcy z zarządem cmentarza, w celu pozyskania z ewidencji cmentarnej informacji o statusie opłaty grobu dla wskazanego przez Użytkownika pochowanego.
  • 3.13. Usługa Opłać grób jest możliwa dla grobów, dla których w Serwisie wprowadzona została informacja o aktualnym stanie opłat na podstawie zamówionej uprzednio Usługi Sprawdź status opłaty grobu. Usługa ta polega na wniesieniu przez Serwis w imieniu Użytkownika wymaganej opłaty za grób oraz przedstawieniu Użytkownikowi elektronicznej kopii dokumentu potwierdzającego tą opłatę.
  • 3.14. Realizacja Usługi rozpoczyna się w momencie przyjęcia przez Serwis właściwej opłaty za złożone zamówienie. Dla uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie oświadczają, że wykonanie przez Użytkownika zapłaty za zamówioną Usługę jest jednoznaczne z wyraźnym żądaniem Użytkownika, niezwłocznego rozpoczęcia jej wykonania tj. przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od zamówienia. Powyższe żądanie jest oświadczeniem, o którym mowa w Art.21. ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta i które ma zastosowanie w związku z Art.35. tejże Ustawy. Data rozpoczęcia realizacji Usługi jest także datą rozpoczynającą bieg 14-to dniowego terminu, w którym Użytkownik ma możliwość odstąpienia wypowiedzenia zamówienia, zgodnie z Art.27. Ustawy o prawach konsumenta.
  • 3.15. Dla Usług Znicz na grób, Zdjęcie grobu, Sprzątanie grobu, Kwiaty na grób, Sprawdź status opłaty grobu, Opłać grób, termin ich zakończenia nie powinien przekraczać 5 dni od daty rozpoczęcia ich realizacji. Termin ten może ulec wydłużeniu o czas poświęcony na niezbędną do prawidłowego wykonania Usługi wymianę informacji i uzgodnień pomiędzy Użytkownikiem i Serwisem. Taki tryb wykonania Usługi ma zastosowanie jeśli w trakcie składania zamówienia Użytkownik zaznaczy opcję niezwłocznego rozpoczęcia realizacji. Dla Usług Znicz na grób, Zdjęcie grobu, Sprzątanie grobu, Kwiaty na grób, oprócz trybu niezwłocznego, Użytkownik ma możliwość wskazania trzech sposobów wybiegającej w przyszłość daty rozpoczęcia wykonywania Usługi lub daty wykonania Usługi. Możliwość pierwsza - zaznaczenie opcji i podanie daty wyprzedzającej o nie mniej niż dwa dni datę dzisiejszą, od której ma się rozpocząć wykonywanie Usługi. W tym wypadku Usługa powinna zostać zakończona w terminie 5 dni od podanej przez Użytkownika daty. W takim przypadku termin realizacji Usługi rozpoczynać się będzie od daty wskazanej przez Użytkownika, o ile do tej pory Usługa zostanie prawidłowo opłacona. Możliwość druga - zaznaczenie opcji i podanie daty wyprzedzającej o nie mniej niż siedem dni datę dzisiejszą, w której to dacie i w wybranym przedziale godzinowym Usługa ma zostać wykonana, o ile do tej pory Usługa zostanie prawidłowo opłacona. Opcja na konkretną datę i przedział godzinowy jest dodatkowo płatna. Możliwość trzecia to tryb abonamentowy. Tryb ten oznacza zamówienie wybranej Usługi co najmniej w sześciu miesiącach z dwudziesty czterech miesięcy wyprzedzających termin składania zamówienia w tym trybie. Do zbudowania harmonogramu zamówienia abonamentowego służy dedykowany formularza udostępniany po wyborze opcji wskazującej taki tryb zamówienia. Tryb abonamentowy oznacza zamówienie i wykonanie zamawianej Usługi raz w wybranym z możliwego przedziału czasowego miesiącu. To jednokrotne wykonanie w miesiącu, zgodnie z wyborem Użytkownika, może odbyć się albo w ostatnich dziesięciu dniach miesiąca, albo w konkretnym dniu miesiąca i we wskazanej porze dnia, mierzonej dwugodzinnymi przedziałami czasowymi lub oznaczonej przedziałem całodniowym. Podobnie jak w możliwości drugiej, opcja na konkretną datę i przedział godzinowy jest dodatkowo płatna.
  • 3.16. Serwis w oparciu o pocztę elektroniczną wykonuje komunikację z Użytkownikiem w związku z realizacją zamówionych Usług. Komunikacja ta odbywa się na adres email Użytkownika podany przy zakładaniu Konta z adresu poczty elektronicznej Serwisu info@pamietam.pl. Podstawowymi wiadomościami dla Użytkownika w tym zakresie są: potwierdzenie złożenia zamówienia oraz potwierdzenie wykonania Usługi.
   • 3.16.1. Potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera w szczególności nadany numer zamówienia, kwotę zamówienia, przyjętą i zastosowaną metodę płatności, opis przedmiotu Usługi, wyszczególnienie wycenionych pozycji zamówienia, datę zakończenia realizacji Usługi. Potwierdzenie o złożeniu zamówienia w połączeniu z regulacjami zawartymi w Regulaminie, wyczerpuje obowiązek Serwisu wynikający z Art.21. Ustawy o prawach konsumenta.
   • 3.16.2. Potwierdzenie wykonania Usługi zawiera oświadczenie Serwisu o zakończeniu Usługi wraz z jej specyfikacją, datą i godziną wykonania oraz dla Usług realizowanych przy grobie, dokumentację zdjęciową z jej wykonania. Dla Usług Znicz na grób, Kwiaty na grób, Zdjęcie grobu i Sprzątanie grobu dokumentacja zdjęciowa składa się z trzech ujęć grobu po wykonaniu Usługi. W przypadku Usługi Kwiaty na pogrzeb, dyskretna dokumentacja zdjęciowa obejmować będzie przynajmniej jedno zdjęcie zamówionej kompozycji, złożonej w miejscu ceremonii pogrzebowej lub w miejscu pochówku, jeśli dostawa na miejsce ceremonii pogrzebowej okaże się niemożliwa. Dla usług Sprawdź status opłaty grobu, Opłać grób, potwierdzeniem wykonania Usługi będzie elektroniczna kopia właściwego dokumentu wystawionego przez zarząd cmentarza.
   • 3.16.3. Powiadomienie o odrzuceniu lub braku możliwości wykonania zamówienia zawiera identyfikację i specyfikację zamówienia, powód odrzucenia oraz zasady rozliczenia odrzuconego zamówienia. Przyczyną odrzucenia zamówienia może być brak akceptacji treści do zamieszczenia na dedykacji lub szarfie, brak możliwości wskazania przez Użytkownika właściwego pochowanego z listy pochowanych, wyszukanych przez wykonawcę w rezultacie wykonania zlecenia wyszukania lub brak w ogóle odpowiedzi Użytkownika na pytanie w tej sprawie zadane przez Serwis, brak uiszczenia właściwej opłaty za Usługę przed datą jej wykonania. Brak możliwości wykonania zamówienia wynikać może z podania przez Użytkownika niewłaściwych danych identyfikujących lokalizację grobu lub lokalizację ceremonii pogrzebowej, z braku możliwości dostępu wykonawcy do wskazanego grobu lub ceremonii pogrzebowej lub z braku wymaganej współpracy z przedstawicielami zarządu cmentarza.
  • 3.17. Jeśli oprócz powiadomienia o wykonaniu Usługi przesyłanego pocztą elektroniczną, Użytkownik wyrazi życzenie otrzymania dodatkowego powiadomienia poprzez SMS, zaznaczając odpowiednią opcję i zgodę w zamówieniu, to Serwis za dodatkową opłatą prześle takie powiadomienie na podany w tym celu przez Użytkownika numeru telefonu komórkowego.
  • 3.18. Wszelkie odpłatne Usługi zamawiane w Serwisie są na bieżąco wyceniane zgodnie z aktualnym cennikiem i zgodnie z aktualną polityką upustów cenowych, a łączna cena Usługi prezentowana jest także w rozbiciu na jej elementy składowe w podziale na produkty i czynności objęte Usługą.
  • 3.19. Zakończenie kompletowania Usługi przez Użytkownika, sygnalizowane jest przez system gotowością do umieszczenia jej w Koszyku zamówień oczekujących na finalne potwierdzenie (przycisk Do koszyka). Koszyk to zbiór Usług zamówionych w jednej sesji w Serwisie. Usługi te są szczegółowo opisane, wycenione w podziale na ich elementy składowe, a także na przyznane upusty zgodne z polityką cenową Serwisu. Zamówienia umieszczone w Koszyku można swobodnie przeglądać, a także usuwać z Koszyka. Usunięcie z Koszyka zamówień, dla których lub w związku z którymi, podczas ich budowania zostały przyznane upusty zgodne z polityką cenową Serwisu, może spowodować rekalkulację cen pozostałych w Koszyku zamówień. W takim przypadku rekalkulacja ceny odbywa się wyłącznie w odniesieniu do zasad regulujących politykę upustów stosowaną przez Serwis.
 • 4. Baza polskich cmentarzy to sekcja Serwisu gdzie prezentowane są ustrukturyzowane informacje o cmentarzach na terenie Polski, dla których Serwisuzyskał samodzielnie lub poprzez działania Użytkowników, dane umożliwiające wprowadzenie ich do bazy Serwisu. Intencją Serwisu jest, aby zdobyć i udostępniać informacje o wszystkich cmentarzach zlokalizowanych na terenie Polski. Zadaniem Serwisu jest udostępnianie i prezentowanie informacji o cmentarzach dostępnych w bazie Serwisu, takich jak w szczególności nazwa, lokalizacja, liczba pochowanych, historia, sławni spoczywający na jego terenie, galeria zdjęć. Kryteria według których Serwis udostępnia informacje o cmentarzach przedstawione są na stronie głównej sekcji.
  • 4.1. Serwis umożliwia zalogowanym Użytkownikom wprowadzanie opisów dla cmentarzy, które do tej pory opisu takiego nie posiadają, jak również zmian opisów już istniejących. Do obsługi opisów, Serwis udostępnia dedykowany formularz, który zawiera wyszczególnione pola do wprowadzania danych tabelarycznych, opisu głównego i kolejnych rozdziałów takich jak Historia lub Sławni pochowani. Informacje do opisu wprowadzane muszą być w języku polskim, a Użytkownik który je podaje, podpisuje swoją publikację imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że informacje wprowadzane przez niego do opisu cmentarza są prawdziwe i pochodzą z wiarygodnych źródeł historycznych lub ewidencyjnych.
  • 4.2. Serwis udostępnia funkcjonalność rozbudowywania przez zalogowanych Użytkowników galerii zdjęć poświęconej cmentarzowi, która jest dostępna dla każdej osoby odwiedzającej Serwis. Do wprowadzania zdjęć do galerii cmentarza służy funkcja Dodaj zdjęcie cmentarza. Zdjęcia przeznaczone do opublikowania w galerii będą podpisywane imieniem i nazwiskiem, bądź pseudonimem osoby zgłaszającej, która jednocześnie musi zaznaczyć oświadczenie, że ma prawo do udostępnienia tych zdjęć do wiadomości publicznej. Użytkownik zgłaszający zdjęcie do publikacji oświadcza, że dotyczy ono właśnie tego cmentarza oraz nie narusza niczyich praw, w tym praw autorskich.
  • 4.3. Każdy Użytkownik może z własnej woli oddać głos na konkretny cmentarz w kategorii Piękny cmentarz, wyrażając tym samym swoje uznanie dla istotnych z indywidualnego punktu widzenia walorów tego obiektu. Serwis gromadzi takie głosy oraz prowadzi i udostępnia ranking według tej kategorii.
  • 4.4. Dla cmentarzy obsługiwanych bezpośrednio przez Serwis, można z tego poziomu zamawiać Usługi związane z grobem pochowanego na ich terenie.
  • 4.5. Dla cmentarzy, które nie są jeszcze bezpośrednio obsługiwane przez Serwis, istnieje możliwość zapalenia znicza wirtualnego dla pochowanych na ich terenie. Do znicza dołączyć można dedykację, która powinna być osobistym przekazem związanym z osobą pochowaną. Usługa znicza wirtualnego jest bezpłatna i dostępna wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników oraz według procedury udostępnianej przez Serwis. Zapalony znicz będzie podpisany imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem Użytkownika zlecającego i wraz z dedykacją będzie zaprezentowany na ogólnodostępnej stronie cmentarza oraz w zakładce Moi bliscy na Koncie Użytkownika. Tak zapalony znicz będzie się palił i będzie widoczny przez kolejnych 7 dni, a po tym okresie informacja o nim zostanie automatycznie usunięta.
  • 4.6. Serwis zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszelkich Treści wprowadzanych przez Użytkowników w sekcji Polskie cmentarze oraz prawo do odrzucania tych Treści według własnego uznania.
  • 4.7. Odpowiedzialność z Treści zgłaszane do publikacji na łamach Serwisu ponosi wyłącznie Użytkownik zgłaszający.
  • 4.8. Dodawanie do bazy Serwisu tych cmentarzy, których w niej jeszcze nie ma, odbywa się na podstawie zgłoszenia Użytkownika, przesłanego na adres kontakt@pamietam.pl. Ponieważ założenia nowego cmentarza w bazie dokonać może wyłącznie przedstawiciel Serwisu, procedura ta przebiegać będzie według ustalonych reguł wewnętrznych i w kontakcie z Użytkownikiem zgłaszającym.
 • 5. Sekcja Sławni, którzy odeszli poświęcona jest tym osobom zmarłym, które według oceny Serwisu były powszechnie znane za życia i pozostawiły po sobie istotny wkład w takich dziedzinach jak kultura, sztuka, nauka, polityka, sport, gospodarka, medycyna, służba publiczna i relacje międzyludzkie. Każda postać w sekcji Sławnych opatrzona jest notą biograficzną pochodzącą z dostępnych i wiarygodnych źródeł oraz galerią zdjęć. W związku z osobą Sławną Serwis udostępnia cztery typy Usług.
  • 5.1. Dla Sławnych, którzy pochowani są na cmentarzach dostępnych dla Serwisu, można zamówić zapalenie prawdziwego znicza przy miejscu ich spoczynku. Usługa ta jest płatna i dostępna dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników Serwisu. Ze względu na możliwą dużą liczbę zniczy przy grobach Sławnych, jako najbardziej odpowiednia do zastosowania została uznana kategoria znicz mały i taka znajduje się w ofercie. Swój osobisty przekaz związany z zapaleniem znicza na grobie wybranego Sławnego, można wyrazić poprzez zamówienie dołączonej dedykacji. Dedykacja to przygotowany przez Użytkownika tekst składający się maksymalnie ze 100 znaków, który umieszczany zostaje w ozdobnej zawieszce i dołączany do zapalanego zmówionego znicza. Dołączenie dedykacji traktowane jest jako Usługa odrębna i dodatkowo płatna. Ze względu na szacunek dla osób zmarłych dedykacja podlegać będzie weryfikacji przez Serwis. Brak akceptacji ze strony Serwisu treści zgłoszonej dedykacji skutkuje odstąpieniem od zamówionej Usługi. Zapalony znicz zostanie postawiony na grobie Sławnego lub w miejscu specjalnie do tego celu wyznaczonym albo w najbliższym możliwym otoczeniu. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie powiadomienie email, zawierające zdjęcie otoczenia grobu, nagrobka oraz znicza wraz z dedykacją, o ile zostanie zamówiona. Informacja o zapaleniu prawdziwego znicza, będzie widoczna na stronie Sławnego przy wejściu przez Zapal znicz na grobie, a także w sekcji Moi Bliscy na Koncie zamawiającego oraz na stronie cmentarza, na którym Sławny jest pochowany. Informacja ta będzie widoczna przez kolejnych siedem dni.
  • 5.2. Dla Sławnych, którzy pochowani są w miejscach specjalnych, gdzie dostęp jest regulowany, a zapalenie znicza nie jest możliwe, można zamówić położenie świeżej białej róży przy miejscu ich spoczynku. Usługa ta jest płatna i dostępna dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników Serwisu. Składanym świeżym kwiatem będzie pojedyncza biała róża średniej wielkości. Podobnie jak przy prawdziwym zniczu, swój osobisty przekaz związany z złożeniem róży przy miejscu spoczynku wybranego Sławnego, można wyrazić poprzez zamówienie dołączonej dedykacji. Zamieszczenie dedykacji traktowane jest jako Usługa odrębna i dodatkowo płatna. Treść dedykacji poddana zostanie weryfikacji przez Serwis, a brak akceptacji tej treści ze strony Serwisu skutkuje odstąpieniem od zamówionej Usługi. Biała róża położona zostanie bezpośrednio przy miejscu spoczynku Sławnego lub w miejscu specjalnie do tego celu wyznaczonym. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie powiadomienie email, zawierające zdjęcie miejsca spoczynku oraz róży wraz z dedykacją, o ile zostanie zamówiona. Informacja o złożeniu białej róży, będzie widoczna na stronie Sławnego przy wejściu przez Połóż białą różę, a także w sekcji Moi Bliscy na Koncie zamawiającego oraz na stronie miejsca, w którym Sławny jest pochowany. Informacja ta będzie widoczna przez kolejnych siedem dni.
  • 5.3. Dla Sławnych, którzy pochowani są w miejscach niedostępnych dla Serwisu, można zamówić zapalenie symbolicznego znicza wirtualnego. Usługa ta jest bezpłatna i dostępna dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników Serwisu. Aby zapalić znicz wirtualny niezbędne jest podanie przez Użytkownika pseudonimu stosowanego w Serwisie. Do znicza można dołączyć dedykację, która jest osobistym tekstem Użytkownika składającym się maksymalnie ze 100 znaków. Treść dedykacji poddana zostanie weryfikacji przez Serwis, a brak akceptacji tej treści ze strony Serwisu skutkuje odstąpieniem od zamówionej Usługi. Informacja o zapaleniu znicza wirtualnego wraz z dedykacją, będzie widoczna na stronie Sławnego przy wejściu przez Zapal znicz wirtualny, a także w sekcji Moi Bliscy na Koncie zamawiającego. Informacja ta będzie widoczna przez kolejnych siedem dni.
  • 5.4. Dla Użytkownikw zalogowanych, którzy będą mieli potrzebę pozostawienia swojego osobistego przekazu o Sławnym, Serwis udostępnia w tym celu dedykowaną Księgę Wpisów, gdzie Użytkownik będzie mógł przekaz ten zamieścić. Zamieszczony wpis jest Usługą bezpłatną, będzie opatrzony imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem autora i będą mogli go zobaczyć wszyscy odwiedzający strony Serwisu. Przed publikacją na łamach Serwisu, treść wpisu poddana zostanie weryfikacji, jako wyraz dbałości o nienaganną kulturę przekazu i szacunek dla osób zmarłych. Serwis zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszonego do publikacji wpisu, według własnego uznania. Wpis pozostaje widoczny na stronie Sławnego bezterminowo.
  • 5.5. Użytkownicy, którzy chcieliby być informowani na bieżąco o odejściach ludzi Sławnych, mogą zapisać się do grona powiadamianych, pozostawiając jedynie swój email, na który po jego potwierdzeniu, będą wysyłane wiadomości o Sławnych prezentowanych na stronach Serwisu.
 • 6. Za Usługi płatne, umieszczone w Koszyku, przyjmowana jest płatność od Użytkownika na następujących zasadach.
  • 6.1. Serwis prezentuje łączną kwotę należności za wszystkie Usługi stanowiące aktualną zawartość Koszyka.
  • 6.2. Płatności za Usługi z Koszyka może dokonać wyłącznie Użytkownik zarejestrowany i zalogowany. Informacja o potrzebie rejestracji i zalogowania pojawia się na ekranie rozpoczynającym proces płatności w przypadku Użytkowników niezalogowanych.
  • 6.3. Dostępne metody płatności to szybkie przelewy online, karty płatniczy i przelew tradycyjny, zgodnie z możliwościami i preferencjami Użytkownika.
  • 6.4. Wybranie klawisza Płacę w sekcji Płatność jest równoznaczne z deklaracją Użytkownika zrealizowania zamówienia z obowiązkiem zapłaty, o którym mowa w Art.17 ust.2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta.
  • 6.5. Metody oparte na szybkich przelewach online i kartach płatniczych, w imieniu i na rzecz Serwisu obsługuje Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700791, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych, wniesionym w całości. W przypadku tych metod płatności, realizowane są one na zasadach udostępnianych i gwarantowanych przez Dotpay sp. z o.o., a Serwis nie pobiera, nie gromadzi i nie przetwarza informacji o numerach kart płatniczych, numerach rachunków bankowych i innych danych osobowych Użytkownika udostępnianych podczas tego procesu płatności. W celu realizacji płatności Serwis przekazuje Dotpay wyłącznie niezbędne i posiadane dane osobowe Użytkownika. Dotpay staje się samodzielnym administratorem tych danych. Dotpay przetwarza je wyłącznie w celach swojej statutowej działalności. Serwis nie powierza przetwarzania tych danych do Dotpay. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i efektywność przeprowadzenia procesu płatności realizowanego przez Dotpay sp. z o.o. poza kontrolą Serwisu.
  • 6.6. Przelew tradycyjny wykonywany jest przez Użytkownika dowolną dostępną metodą, która zasili rachunek Serwisu podany podczas wyboru tej metody płatności. Pełne i kompletne dane do wykonania przelewu tradycyjnego, Użytkownik otrzyma na adres email podany podczas zakładania Konta w Serwisie. Serwis spodziewa się przelewu tradycyjnego w kwocie dokładnie odpowiadającej wartości zamawianych Usług.
   • 6.6.1. Jeżeli kwota przelewu tradycyjnego będzie wyższa od wartości zamawianych Usług, zamówienie uznane zostanie za opłacone, a kwota nadpłaty zostanie zwrócona Użytkownikowi,
   • 6.6.2. Jeżeli kwota przelewu tradycyjnego będzie niższa od wartości zamawianych Usług, zamówienie nie zostanie uznane za opłacone. Użytkownik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną o niedopłacie i terminie, w którym Serwis spodziewa się uzupełnienia brakującej kwoty. Niedotrzymanie przez Użytkownika terminu dopłaty, spowoduje anulowanie zamówienia i zwrot Użytkownikowi wniesionych do tej pory opłat,
  • 6.7. Zrealizowana płatność jest warunkiem koniecznym dla podjęcia przez Serwis realizacji zmówionych i opłaconych przez Użytkownika Usług, a także momentem czasowym, od którego biegnie termin rozpoczęcia realizacji zamówienia w sytuacji, dla której termin wynikający z złożonego zamówienia był wcześniejszy niż termin właściwego uregulowania płatności.
  • 6.8. Użytkownik oświadcza, że wykonanie przez niego opłaty za zamówione Usługi, należy traktować także jako jego wyraźne żądanie niezwłocznego rozpoczęcia wykonywania zamówionych Usług, tj. przed upływem terminu do odstąpienia od zamówienia, w myśl Art.21 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta.
  • 6.9. Na wszystkie zamówione i opłacone Usługi wystawiane są paragony lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Użytkownika - jako nabywcy Usługi - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W takiej sytuacji Użytkownik otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym zaznaczyć, że faktury będą wystawiane przy użyciu danych, które Użytkownik podał do tego celu w ramach Konta w Moich danych.
  • 6.10. Przy świadczeniach dla Użytkownika w formie pośrednictwa, polegających na zakupie przez Serwis w imieniu i na rzecz Użytkownika produktów stanowiących składową część Usługi, Serwis łącznie z potwierdzeniem wykonania Usługi przedstawi Użytkownikowi obraz dokumentu potwierdzającego ten zakup, w postaci faktury lub imiennego potwierdzenia zakupu, albo paragonu, w zależności od tego czy Serwis dysponować będzie danymi Użytkownika niezbędnymi do wystawienia faktury lub imiennego potwierdzenia zakupu oraz czy sprzedawca produktu będzie mógł taką fakturę lub imienne potwierdzenie zakupu wystawić. Przedstawienie Użytkownikowi elektronicznej postaci obrazu takiego dokumentu, wyczerpuje zobowiązania Serwisu do potwierdzenia nabycia produktu w imieniu i na rzecz Użytkownika. W przypadku gdy faktyczna kwota zakupu będzie mniejsza od kwoty jaką podczas zamówienia uiścił Użytkownik, Serwis w trybie niezwłocznym dokona zwrotu na rzecz Użytkownika różnicy stanowiącej nadpłatę.
  • 6.11. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Użytkownik akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur, faktur korygujących, imiennych dowodów zakupu oraz paragonów wyłącznie w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie tych dokumentów w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej.
 • 7. Użytkownik oświadcza, że akceptuje następujące kanały i formy komunikacji z Serwisem, które wyczerpują zakres i tryb tej komunikacji.
  • 7.1. Formularze udostępniane na stronach Serwisu - do wypełnienia, uzupełnienia, zmiany lub usuwania danych z zakresu osobistej aktywności Użytkownika w Serwisie, a także wszystkie formularze kontaktowe dostępne z poziomu stopki Serwisu.
  • 7.2. Korespondencja z wykorzystaniem poczty elektronicznej - do celów operacyjnych wynikających ze złożonych zamówień lub z zamiaru ich złożenia, do przesyłania elektronicznej formy dokumentów potwierdzających opłacenie Usług oraz oświadczeń związanych ze stosunkiem umownym pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem. Przyjmuje się, że adresem właściwym dla Użytkownika do doręczeń pocztą elektroniczną jest adres email podany przy zakładaniu Konta, a ze strony Serwisu jest to adres info@pamietam.pl dla wiadomości wysyłanych automatycznie i nie wymagających odpowiedzi oraz adres kontakt@pamietam.pl, dla korespondencji zarówno przychodzącej jak i wychodzącej, w sprawach, które wymagają zaangażowania operatora po stronie Serwisu.
  • 7.3. Kontakt telefoniczny na infolinię Serwisu w związku z zakresem jego działalności, pod numer +48 (22) 350 75 61
  • 7.4. Czat z konsultantem Serwisu dostępny z poziomu panelu Konto.
 • 8. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji zarówno w zakresie Usług płatnyc jak i bezpłatnych.
  • 8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące działalności Serwisu w zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zamówień zawartych za jego pośrednictwem można przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@pamietam.pl
  • 8.2. Użytkownik zgłaszający reklamację zobowiązany jest nadać ją z adresu poczty elektronicznej, który został przez niego podany podczas zakładania Konta.
  • 8.3. Reklamacje mogą dotyczyć wyłącznie działań niezgodnych z Regulaminem oraz niezgodnych z obowiązującymi regulacjami prawnymi, o ile Regulamin ich nie zawiera lub skutecznie ich nie zmodyfikował.
  • 8.4. Korespondencja w sprawie reklamacji powinna zawierać jednoznaczną identyfikację i wyczerpujący opis sytuacji, której dotyczy.
  • 8.5. Reklamacje zostaną rzetelnie rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich skutecznego dostarczenia do Serwisu pocztą elektroniczną.
  • 8.6. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika zapisany w jego Koncie, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 • 9. Prawo odstąpienia od złożonego i opłaconego zamówienia bez podawania przyczyny przysługuje Użytkownikowi wyłącznie w trybie i na zasadach Art. 27 Ustawy o prawach konsumenta.
  • 9.1. Użytkownik, który złożył i opłacił zamówienie na odległość za pośrednictwem Serwisu, może w terminie 14 dni odstąpić od niego bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów innych niż wynikających z zaakceptowanego trybu świadczenia Usługi, w tym kosztów manipulacyjnych poniesionych przez Serwis na rzecz osób trzecich.
  • 9.2. Prawo odstąpienia od zamówienia nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do zamówień odpowiadających przypadkom wskazanym w Art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności o świadczenie Usług, jeżeli Serwis wykonał Usługę w pełni lub w części za wyraźną zgodą Użytkownika. Z obowiązku zapoznania się przez Użytkownika z treścią Regulaminu przed złożeniem zamówienia wynika, że został on skutecznie poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Serwis utraci prawo odstąpienia od zamówienie w całości lub zrealizowanej jego części lub jeśli elementem Usługi jest przedmiot pozyskany według specyfikacji Użytkownika, służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  • 9.3. Jeżeli Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Serwis przystąpił do realizacji zamówienia, uznaje się, że przestaje ono wiązać Strony.
  • 9.4. Bieg terminu do odstąpienia od zamówienia rozpoczyna się od dnia, w którym Użytkownik dokonał opłaty za zamówioną Usługę.
  • 9.5. W celu wykonania prawa odstąpienia Użytkownik ma obowiązek złożyć Serwisowi stosowne oświadczenie w tym zakresie. Oświadczenie takie można złożyć poprzez funkcję Odstąpienie z poziomu panelu Konto i zakładki Moje zamówienia lub przy użyciu poczty elektronicznej na adres kontakt@pamietam.pl z adresu Użytkownika zapisanego na jego Koncie i pod warunkiem nieważności według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem, potwierdzone faktyczną, systemową datą nadania wiadomości email zawierającej to oświadczenie.
  • 9.6. Serwis niezwłocznie potwierdzi Użytkownikowi drogą mailową otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od zamówienia.
  • 9.7. Serwis niezwłocznie przedstawi Użytkownikowi rozliczenie zamówienia w związku ze złożonym odstąpieniem.
  • 9.8. Niniejszy artykuł Regulaminu wyczerpuje przesłanki pouczenia przedstawione w Załączniku nr 1 do Ustawy o prawach konsumenta i odpowiadające odstąpieniu od zamówienia złożonego w Serwisie.
 • 10. W wyniku niewykonania lub wykonania częściowego przez Serwis płatnej Usługi na rzecz Użytkownika, albo uznania reklamacji złożonej w trybie Art.8 Regulaminu, a także w rezultacie odstąpienia przez Użytkownika od zamówienia zawartego na odległość zgodnie z Art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi może przysługiwać zwrot całości bądź części opłaty jaką poniósł w związku z zamówioną Usługą.
  • 10.1. Serwis zgodnie z przyjętymi wewnętrznie zasadami dokonuje kalkulacji kwoty, która będzie podlegać zwrotowi w przedstawionych powyżej sytuacjach.
  • 10.2. Serwis dokonuje zwrotu właściwej kwoty tym samy kanałem płatności i na ten sam instrument płatniczy, jaki został zastosowany przez Użytkownika przy dokonywaniu opłaty za zamówioną Usługę.
  • 10.3. Dokonanie zwrotu płatności lub jej części, a także uargumentowana regulacjami Regulaminu odmowa tego zwrotu, z punktu widzenia Serwisu, wyczerpuje i zamyka sprawę, w związku z którą zwrot ten został wykonany lub odrzucony.
 • 11. Dla Użytkownika zarejestrowanego, Serwis automatycznie zakłada Konto.
  • 11.1. Konto to miejsce w Serwisie, które umożliwia wprowadzanie, modyfikację, prezentowanie i przechowywanie danych dotyczących Użytkownika i jego aktywności w Serwisie w sposób dostępny wyłącznie dla konkretnego Użytkownika i Serwisu.
  • 11.2. Dostęp do Konta możliwy jest dla Użytkownika po zalogowaniu się do Serwisu.
  • 11.3. Serwis udostępnia Użytkownikowi w ramach Konta, informacje i formularze pogrupowane w sekcje funkcjonalne. W ramach tych sekcji Użytkownik ma możliwość wprowadzania Treści i zaznaczania ustawień, które mają wpływ na funkcjonowanie jego profilu w ramach Serwisu oraz prezentowanie i udostępnianie Treści zamieszczonych przez niego w Serwisie.
   • 11.3.1. Moi Bliscy to miejsce, gdzie przechowywane są informacje o osobach pochowanych, dla których Użytkownik zamówił Usługę lub dla których Użytkownik wprowadził informacje samodzielnie bez zamawiania Usługi. Za samodzielne wprowadzanie Treści dotyczących osoby pochowanej odpowiada Użytkownik, który także decyduje czy Treści te będą dostępne dla innych Użytkowników Serwisu. W szczególności Użytkownik musi zaznaczyć oświadczenie, że w przypadku zamieszczanych Wizerunków, ma prawo do publicznego ich udostępniania. Ze względów bezpieczeństwa, etyki i zgodności z prawem, Treści przeznaczone do zamieszczenia w Serwisie podlegają procesowi moderacji.
   • 11.3.2. Nekrologi to sekcja w której Użytkownik może samodzielnie zredagować, a następnie zlecić do publikacji i dystrybucji osobisty przekaz w formie nekrologu, kondolencji i wspomnienia. Usługa jest bezpłatna, ale wymaga aby każdy publikowany przekaz opatrzony był imieniem i nazwiskiem osoby zgłaszającej publikację. Dla nekrologu i wspomnienia niezbędne jest podanie imienia i nazwiska osoby zmarłej, a dla kondolencji imienia i nazwiska osoby dla której kondolencje są kierowane. Użytkownik decyduje także o dacie publikacji przygotowanego przekazu oraz o jego emailowej dystrybucji do odbiorców, dla których poda adresy poczty elektronicznej. Serwis udostępnia wzorcowe szablony i dedykowany formularz do redakcji zarówno treści przekazu jak i do wskazania adresów email jego odbiorców. Instrukcja redagowania przekazu w oparciu o wybrany szablon dostępna jest na stronie pod formularzem. Za Treści zamieszczone w przekazie oraz na liście dystrybucyjnej dla przekazu, odpowiedzialny jest wyłącznie Użytkownik. Serwis zastrzega sobie prawo weryfikacji Treści zamieszczonych w przekazie zgłoszonym do publikacji oraz możliwość jego odrzucenia jeśli nie uzyska pozytywnej akceptacji Serwisu.
   • 11.3.3. Moje zamówienia to miejsce gdzie prezentowane są informacje o zamówieniach Użytkownika z wyszczególnieniem ich numerów, daty i czasu ich złożenia, opisu, statusu i informację o realizacji. Dla zamówień, które nie zostały jeszcze zrealizowane i nie upłynął jeszcze ustawowy 14-dniowy termin na odstąpienie od zamówienia zawartego na odległość, Użytkownik może zdecydować o odstąpieniu od zamówienia wybierając klawisz Odstąpienie. Po potwierdzeniu przez Użytkownika świadomej decyzji o odstąpieniu od wskazanego zamówienia, system przechodzi w tryb obsługi tego żądania zgodnie z regulacją zawartą w Art.30 ust.3 pkt 2 Ustawy o prawach konsumenta, z zastrzeżeniem postanowień Art.35 i Art.38 tejże Ustawy.
   • 11.3.4. Moje dane - to sekcja gdzie Użytkownik podaje i zapisuje swoje następujące dane: email, imię, nazwisko, pseudonim, numer telefonu, dane do poprawnego wystawienia faktury VAT, zgoda na przetwarzanie przez Serwis tych danych. Adres email t jedyne wymagane przez Serwis dane osobowe potrzebne do założenia i obsługi Konta. Pozostałe dane są niezbędne przy podejmowaniu przez Użytkownika określonych czynności w Serwisie lub przy zamawianiu Usług. Pseudonim służy do podpisywania zamawianych Usług, dla których informacja jest upowszechniana publicznie w Serwisie, na przykład dla zapalenia znicza na grobie Sławnego, gdzie każdy będzie mógł zobaczyć pseudonim osoby, która ten znicz zapaliła. Podanie lub zmiana pseudonimu są moderowane przez konsultanta Serwisu i niezwłocznie po pozytywnej akceptacji, pseudonim dostępny jest zgodnie z jego przeznaczeniem. Podany numer telefonu może być wykorzystywany do kontaktu z Użytkownikiem jedynie w związku z jego aktywnością w Serwisie lub na potrzeby powiadomień SMS. Pozostałe dane osobowe potrzebne są do prawidłowego wystawiania faktur, obsługi procesu reklamacyjnego i odstąpienia od zamówienia.
   • 11.3.5. Ustawienia konta - to miejsce gdzie oprócz wyboru dostępnych opcji języka dla prezentacji stron Serwisu i korespondencji z Serwisem oraz przedziału czasowego dla komunikacji SMS, Użytkownik decyduje o uczestniczeniu w udostępnionym przez Serwis Komunikatorze, a także ma możliwość zablokowania działań marketingowych Serwisu wobec siebie.
   • 11.3.6. Powiadomienia email - to miejsce, w którym Użytkownik może złożyć deklarację chęci otrzymywanie drogą elektroniczną powiadomień o: Sławnych z Polski i z zagranicy, którzy odeszli, próbach logowania, usługach zamówionych na grobach moich Bliskich przez innych Użytkowników, akceptacji / odrzuceniu moderowanych wpisów, otrzymanych wiadomościach od innych Użytkowników, otrzymanych wiadomościach od konsultanta Serwisu.
   • 11.3.7. Komunikator - to narzędzie służące do dobrowolnego porozumiewania się pomiędzy Użytkownikami Serwisu. Adresaci wiadomości identyfikowani są na podstawie pseudonimów, których podanie w sekcji Moje dane jest niezbędne do uczestniczenia w Komunikatorze. Za Treści przesyłane za pomocą tego narzędzia odpowiadają wyłącznie Użytkownicy nadawcy tych Treści.
  • 12. Działania zabronione i blokowanie dostępu.
   • 12.1. Zakazuje się podejmowania na stronach Serwisu zachowań naruszających obowiązujące prawo, normy społeczne, normy moralne lub zasady etyki oraz podejmowanie innych działań na szkodę Serwisu i jego Użytkowników, zagrażających ich prawom lub interesom.
   • 12.2. Zakazuje się w szczególności:
    • 12.2.1. propagowania przez Użytkowników za pomocą Serwisu lub stron lub urządzeń z nim związanych, treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etyki,
    • 12.2.2. zakazuje się wykorzystywania Serwisu przez Użytkowników w celu promocji lub reklamy podmiotów gospodarczych, towarów i usług, w tym umieszczenia przekazów reklamowych czy informacji handlowych, bez wyraźnej zgody Serwisu,
    • 12.2.3. wszelkich takich działań, które narażałyby Serwis na ewentualną odpowiedzialność prawną lub mogły wyrządzić mu szkodę,
    • 12.2.4. umieszczania przez Użytkowników kodów przetwarzających, (np. wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, takich jak programy lub skrypty), w tym także zbierających informacje o Użytkownikach odwiedzających strony Serwisu zawierające ich wpisy lub o innych wpisach dostępnych w ramach Serwisu;
    • 12.2.5. zabrania się podawania niezgodnych z prawdą danych w formularzach rejestracyjnych.
   • 12.3. Umieszczanie przez Użytkowników przekazów reklamowych oraz informacji handlowych, w tym przekierowań do innych stron internetowych, jest dopuszczalne tylko za uprzednią wyraźną zgodą Serwisu, a przekazy reklamowe i informacje handlowe muszą być tak przygotowane, aby nie budziły wątpliwości w odniesieniu do ich nominalnego charakteru oraz były zgodne z wytycznymi zawartymi w Art. 9 Ustawy.
   • 12.4. Dla zminimalizowania ryzyka zamieszczania na stronach i w bazach Serwisu Treści niezgodnych z prawem i Regulaminem, Serwis zastrzega sobie prawo do swobodnego moderowania lub usuwania Treści dostarczanych przez Użytkowników, w wybranych miejscach Serwisu i w zakresie wybranych typów Treści,
   • 12.5. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym punkcie Regulaminu, Serwis uprawniony jest do zablokowania Użytkownikowi dostępu do jego indywidualnego Konta oraz do podjęcia działań umożliwiających ustalenie odpowiedzialność Użytkownika.
  • 13. Własność intelektualna
   • 13.1. Serwis oświadcza, że pozostaje jedynym podmiotem uprawnionym do rozporządzania własnymi prawami wyłącznymi (m.in. autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej), które dotyczą struktury, zakresu i formy Serwisu zarówno w odniesieniu do jego stron internetowych, funkcjonalności jak i baz danych oraz stanowią element jego Kapitału Intelektualnego, a także w odniesieniu do wszystkich innych udostępnionych Użytkownikowi praw własności intelektualnej oraz praw know-how, a Użytkownik zobowiązuje się to oświadczenie bezwzględnie respektować.
   • 13.2. Użytkownik oświadcza, że:
    • 13.2.1. nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do elementów Serwisu innych niż Treści i w zakresie wyłącznie określonym w Regulaminie.
    • 13.2.2. nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania przekazów i form innych niż Treści, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu,
    • 13.2.3. nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w obszary Serwisu poza Treściami, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w zawartość, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Serwisu oraz nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności w obszarach poza Treściami, z wyłączeniem tych wyraźnie dozwolonych na podstawie niniejszego Regulaminu.
   • 13.3. Użytkownik zamieszczając Treści w Serwisie, w tym w szczególności zdjęcia, opinie, wpisy, które stanowią utwory (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), udziela Serwisowi niewyłącznej, nieodwołalnej i nieodpłatnej licencji do korzystania na czas nieokreślony z tych utworów, która obejmuje w szczególności publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili jej udzielenia, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
    • 13.3.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie egzemplarzy dowolną dostępną techniką zapisu oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania przy pomocy dowolnych środków przekazu,
    • 13.3.2. wykorzystywanie całości, fragmentów bądź dowolnych elementów utworu we wszystkich formach przekazu, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi dziełami lub fragmentami dzieł;
    • 13.3.3. w zakresie rozpowszechniania utworu poprzez - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
   • 13.4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie Treści, w tym fotografie i dane dotyczące osoby zmarłej umieszczone przez niego na stronach lub w bazach Serwisu, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych.
   • 13.5. Zamieszczenie przez Użytkownika wszelkiego typu materiałów na stronach i w bazach Serwisu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem i na odpowiedzialność Użytkownika.
  • 14. Odpowiedzialność
   • 14.1. odpowiedzialność Serwisu obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą Użytkownika;
   • 14.2. odpowiedzialność Serwisu ograniczona jest wyłącznie do wartości Usługi zamówionej przez Użytkownika;
   • 14.3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za świadczenie na jego rzecz Usług i udostępniania funkcjonalności w formule bezpłatnej.
   • 14.4. Serwis nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców usług internetowych i płatniczych.
  • 145. Serwis dołoży ze swojej strony należytej staranności w celu zapewnienia prawidłowego działania i nieprzerwanej dostępności, jak również udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Serwisu.
   • 14.6. Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników lub jako niezgodne z obowiązującym prawem bądź z postanowieniami Regulaminu.
   • 14.7. Serwis zobowiązuje się do zapewnienia należytej jakości świadczonych Usług.
   • 14.8. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałoby to utratę danych na Kontach Użytkowników.
   • 14.9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za czasowe przerwy w dostępności dla Użytkowników, wynikające z dokonywania zmian i ulepszeń Serwisu.
   • 14.10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za Treści i inne materiały zamieszczane przez Użytkowników, w tym także za ich utratę.
   • 14.11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, ani za wykorzystywanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem i zasadami działania Serwisu.
   • 14.12. Serwis ma prawo zablokowania Konta Użytkownika, w szczególności w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu, umieszczenia w Serwisie Treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje.
   • 14.13. W przypadku zablokowania Konta przez Serwis, jego odblokowanie może nastąpić wyłącznie za zgodą Serwisu.
   • 14.14. Publikowane na stronach Serwisu informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i Serwis nie bierze odpowiedzialności za ich treść.
   • 14.15. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania własne, naruszające Regulamin i przepisy obowiązującego prawa.
   • 14.16. Użytkownik oświadcza, że wszelkie jego czynności podejmowane w Serwisie, w związku z osobą zmarłą lub pochowaną, nie są wykonywane wbrew woli najbliższych tej osoby.
  • 15. Postanowienia końcowe
   • 15.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Użytkowników Serwisu.
   • 15.2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
   • 15.3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis niezwłocznie opublikuje jednolity tekst Regulaminu na swoich stronach internetowych i powiadomi o tym Użytkowników pocztą elektroniczną.
   • 15.4. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się ze zmienionym Regulaminem przed korzystaniem zarówno z Usług płatnych jak i bezpłatnych i bezwzględnego stosowania się do jego postanowień.
   • 15.5. Składanie w ramach Serwisu zamówień świadczenia usług, poddane jest prawu polskiemu.
   • 15.6. Użytkownicy zarejestrowani nie mogą udostępniać swoich Kont osobom trzecim.
   • 15.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronach Serwisu.
Operatorem serwisu jest
Erkwadrat sp. z o.o.
ul. Letnia 16
05-510 Chyliczki
123-139-4399
+48 (22) 350 75 61
kontakt@pamietam.pl
facebook/pamietam
Rozliczenia transakcji
kartą płatniczą i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem
dotpay.pl